Flere LOKALE lønmidler

Med afsæt i New Public Management er den politiske diskurs på arbejdsmarkedet ved at få flyttet flere og flere lønmidler fra de centrale  over i de lokale kasser – en udvikling, GL er imod. Der påhviler de lokale forhandlingsparter et stort ansvar med at få udmøntet  de lokale lønmidler for at sikre medarbejderne en lønfremgang.

Hvordan går det med forvaltningen af dette ansvar? Med afsæt i artiklerne fra Gymnasieskolens nr. 6: ”Lærernes løn i den tunge ende” og ”Nye overskud på vej” tyder det på, at ledelserne ikke har evnet at udmønte lønmidlerne. Af artiklerne fremgår det, at gymnasielærernes løn ikke er steget i takt med andre akademikergruppers løn i seneste overenskomstperiode, mens gymnasierne i samme periode har genereret massive overskud (i gennemsnit). Følgende konklusion ligger lige for: Ledelserne har ikke prioriteret/respekteret udmøntning af lokalløn, men har i stedet hensat (løn)-midler til skoleoverskud.

Var det meningen: NEJ!

Personalestyrelsen (under Finansministeriet) skriver i pjecen ”OK 11 Resultat – Marts 2011”, at de forventer, at gennemsnitslønnen stiger med 0,9% årligt udover de centralt aftalte stigninger. Hertil kommer, at personaleudskiftningen (som bevirker, at højere lønnede ældre erstattes af lavere lønnet yngre) resulterer i et fald i lønmidlerne på omkring 0,5% – 0,6%, som skal medregnes. Der skal med andre ord udmøntes ca. 1,5% af lønsummen årligt dels for at opfylde personalestyrelsens forventninger, dels for at sikre, at gymnasielærerne ikke sakker endnu længere bagud i lønudvikling!

Det er værd at bemærke, at vi som gymnasielærere er en medarbejdergruppe,

–          som netop har gennemført en meget omfattende reform,  århundredets reform.

–          som har gennemført effektiviseringer på ca. 10% inden for de sidste 10 år.

–          som oplever markant øget arbejdspres på grund af en større og større spredning i elevernes faglige færdigheder.

–          som udsættes for et øget stressniveau som følge af, at antallet af elevrelationer er steget markant med stigningen i klassekvotienterne.

–          som konstant stilles over for nye krav i forhold til at tilegne sig viden i perifere områder af eget fag, når undervisning i flerfaglige områder skal gennemføres.

Lad os, GL centralt og lokalt, gymnasielærere og ledere, påskynde det enorme arbejde, som gymnasielærerne udfører, rette op på udviklingen og udmønte alle lokale lønmidler.

Jeg håber, at ovenstående synspunkter indgår i de lokale lønforhandlinger.

Jeppe Kragelund, Hovedbestyrelsen.