Lokal løn – virker den?

Der kan anlægges to vinkler på besvarelse af spørgsmålet:

  1. Virker lokal løn som et ledelesredskab (se Finansministeriets intentioner fra 1997 nedenfor), og
  2. udmøntes lønkroner i samme grad, som i det gamle lønsystem?

Baggrund for lokal løn/ny løn

Finansministeriet indførte i 1990’erne et nyt lønsystem som et led i en modernisering af den offentlige sektor. To mål med det nye lønsystem var:

  • ”…sikre grundlaget for rekruttering og fastholdelse af velkvalificerede medarbejdere…”
  • ”forbedre samspillet mellem løn- og personalepolitik på den enkelte institution”.

Kilde: Finansministeriet 1997

Fra arbejdsgiverside er der en forventning om, at ca. 10% af lønsummen skal udmøntes lokalt.

Udmøntning af lokale lønmidler

Herunder forholder jeg mig IKKE til punkt 1 “Løn som ledelsesredskab”, men ser udelukkende på, om den lokale løn bliver udbetalt i overensstemmelse med intentionen.

Haves der interesse for “Løn som styringsredskab i den gymnasiale sektor”, så henviser jeg til en opgave skrevet af Jørgen Lassen og undertegnede i forbindelse med vores masterstudie: ny-loen-et-styringsredskab-offentlig-udgave

I tabellen herunder ses andelen og spredningen for udmøntning af lokal løn.

Lokal løn

SkoleformMiddel1. decil1. kvartilMedian3. kvartil9. decil
Alm. gym.9,7%8,0%8,5%9,8%10,6%12,5%
Erhversgym.5,3%3,2%3,5%5,3%6,8%7,8%
Tal er vægtet således, at en institution med 100 ansatte vægter det dobbelte af en med 50 ansatte.
Forklaring: 1. decil angiver, at 10 % af lærerne er ansat på en institution, hvor der anvendes mindre end 8% af lønsummen på lokalt aftalte tillæg osv. (ikke at 10 % af institutionerne anvender mindre en 8% af lønsummen på lokalt aftalte tillæg).

Af tabellen fremfår med al tydelighed, at der findes store udfordringer specielt på det erhvervsgymnasiale område.

Lønudviklingen må ikke gå i stå

Det er helt afgørende for vores samlede lønudvikling, at de lokale lønmidler udmøntes. Sker det ikke, så vil den gymnasiale sektor  udvikler sig til et lavtlønsområde. Det er værd at bemærke, at lokal løn IKKE er en “ekstra løn”, som man skal gøre sig helt særligt fortjent til. Midler til den lokale løn stammer fra den “oprindelige” faste løn, som “blot” blev konverteret til en lokal løn. Den samlede lønsum i sektoren skal IKKE gå ned, fordi lønnen er delt i en central del og i en lokal del.

Yngre lærere rammes hårdest

I figuren herunder ses hvilke alvorlige konsekvenser det har, hvis specielt medarbejdere med lav anciennitet ikke får del i lokale lønmidler. På figuren ses, at “Anne”, som ikke får del i lokale lønmidler, vil ende på en slutløn på knap 37 tkr., – altså væsentlig under den gennemsnitlige slutløn på knap 44 tkr.

loenudvikling-uden-lokale-loenmidler
Lønudvikling uden lokale lønmidler

Figuren er fra GL’s pjece (pdf-fil): Styr på lønnen, som GL’s hovedbestyrelse har udgivet som en del af vores fokus på at sikre, at de lokale lønmidler bliver udmøntet.

fisker-efter-penge