(Dette indlæg er også bragt på http://gymnasieskolen.dk/sten-i-skoen-de-skal-fjernes)

GL’s hovedbestyrelse er i øjeblikket på rundtur til 12-15 skoler/kurser. Formålet er at få indsigt i problemstillinger og løsninger på enkelte skoler/kurser.

ID-100254018

 

Forhold mellem ledelse og medarbejder er afgørende
Mit indtryk fra de første skolemøder er, at arbejdsforholdene på de enkelte skoler/kurser er meget forskellige, selvom de ydre rammer er sammenlignelige. Af møderne fremgår det tydeligt, at dialogen mellem lærere og ledelse er afgørende for arbejdsklimaet. En god dialog fører til arbejdsglæde og fælles vilje til at finde løsninger, mens en manglende dialog fører til utryghed og mistillid, som igen fører til faldende arbejdsglæde.

Usikkerhed om merarbejde – den ene sten i skoen
Usikkerheden omkring merarbejde fylder rigtig meget på skolemøderne, endog i en grad så den flere steder er ødelæggende for arbejdsglæden.
Usikkerheden bunder i, at nogle ledere kategorisk afviser, at der findes merarbejde, og at de dermed erstatter tidsregistrering med egne ledelsesudmeldte akkorder. En sådan håndtering af tidsregistrering og merarbejde er aldeles uacceptabel og i strid med overenskomsten. Tilmed undermineres tankegangen bag tidsregistrering.
På baggrund af input fra skolemøderne er min klare opfordring til lederne, at de skal danne sig et overblik over skolens forventede antal af merarbejdstimer pt.
På den baggrund justeres budget og/eller opgavemængden i resten af skoleåret. Skolemøderne har vist, at det er helt afgørende for arbejdsklimaet, at lederen udviser tillid til, at lærerne arbejder seriøst og målrettet på at løse deres opgaver bedst muligt indenfor den skønnede tid. Det er umuligt at skønne omfanget af en opgaveportefølje præcist, og derfor kan merarbejde ikke undgås. Dette skal ledelsen anerkende, og de skal tydeligt melde ud, at merarbejde forekommer og naturligvis aflønnes (med en faktor 1,5 til afspadsering eller udbetaling). Lederne skal gøre sig klart, hvor demotiverende og ødelæggende det er som medarbejder at blive mødt med trusler om, at merarbejde er for egen regning, eller at resten af skoleårets undervisning skal klares uden forberedelse. Anerkendelse af, at merarbejde kan forekomme, og at det aflønnes, vil fjerne en stor sten i skoen og være ét skridt på vejen til, at vi igen kan vende fokus mod vores kerneydelse: At udvikle og bedrive god undervisning!

ID-100108545

Ufleksible tilstedeværelseskrav – den anden sten i skoen
Vi har besøgt enkelte skoler/kurser med ufleksible tilstedeværelseskrav. Det ser heldigvis ud til, at tilstedeværelse – blot for tilstedeværelsens skyld – er ved at forsvinde.
Helt uacceptabelt har vi pt. fortsat enkelte skoler/kurser, hvor lederen ikke vil indgå i en dialog omkring mål og resultater ved ufleksibel tilstedeværelse. Her er der fra GL’s side sat konkrete initiativer i værk for at få den anden sten ud af skoen. Med tidsregistrering har vi jo netop fået et system, som giver os mulighed for at tilrettelægge vores arbejde fleksibelt i forhold til arbejdstid og arbejdssted – den fleksibilitet skal komme både medarbejder og arbejdsplads til gode.
Min opfordring er derfor, at vi skal værne om den værdi, en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden og arbejdsstedet giver.

Jeppe Kragelund, Hovedbestyrelsen for liste 3