Høj eller lav takst ved brug af egen bil ifm. tjenesterejser?

På skoler med tidsregistrering skal der betales for den fulde rejsetid til tjenesterejser (dog maksimalt 13 timer pr. rejsedøgn). Det kan derfor være en økonomiske fordel for skolen, hvis en medarbejder er villig til at stille sin egen bil til rådighed. I dette tilfælde (og i andre tilfælde) skal der betales høj køretakst.

Her et resume fra bestemmelserne om tjenesterejser (den fulde tekst er indsat længere nede på side).

  1. Som udgangspunkt skal der benyttes offentlige transportmidler.
  2. Privat transportmiddel kan tillades idet en vurdering beror på:
    1. Økonomiske hensyn,
    2. effektivitets hensyn eller
    3. hensyn til den ansatte.
    4. Opfyldes punkterne ovenfor ikke, kan tjenestestedet dog godt alligevel tillade, at den ansatte benytter privat bil, men i så fald afregnes med den lave sats. (Underforstået at der regnes med den høje sats i punkt 2 ovenfor).

Bil

Henvisning til paragraf 21.3.2 (http://pav.perst.dk/Publikation/Tjenesterejser/Udgifter%20til%20transport/Offentligt%20eller%20privat%20transportmiddel.aspx), hvor følgende er at læse:

21.3.2. Offentligt eller privat transportmiddel?

Udgangspunktet er, at offentlige transportmidler skal benyttes på tjenesterejser frem for private transportmidler, specielt privat bil. Dette skyldes en forhåndsformodning om, at dette er det billigste.

Tjenestestedet kan tillade, at den ansatte benytter privat transportmiddel, hvis det ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for tjenestestedet.

I vurderingen indgår dels en ren økonomisk vurdering af de konkrete udgifter til billet til offentligt transportmiddel contra udgifter i forbindelse med kørsel i privat bil, dels en effektivitetsvurdering, hvor der bl.a. skal tages hensyn til den ekstra transporttid, som offentlig transport eventuelt vil bevirke. Endvidere indgår i vurderingen eventuelle udgifter til måltider o.l. og overnatning på grund af rejseforlængelse.

Ved valg af transportmiddel kan der desuden tages hensyn til, om den ansatte påføres urimelige ulemper. Eksempelvis kan nævnes, at transport med offentlige transportmidler kan være belastende, hvis en tjenesterejse starter meget tidligt eller slutter meget sent, eller hvis der skal medbringes tungt udstyr e.l.

Om der kan benyttes taxa på tjenesterejser, afhænger af en tilsvarende vurdering. Normalt forudsættes det, at taxa kun benyttes ved transport over kortere afstande.

Hvis tjenestestedet giver tilladelse til brug af privat transportmiddel, refunderes tillige udgifter til bro, færge, parkering o.l. mod dokumentation.

Selv om en økonomisk vurdering fører til, at offentlige transportmidler skal anvendes på tjenesterejsen, kan tjenestestedet dog tillade, at den ansatte benytter privat bil eller motorcykel.

I så fald kan den pågældende få udbetalt transportgodtgørelse for kørsel i privat bil pr. kørt km med den lave sats, jf. afsnit 21.3.5.2. Der kan dog maksimalt udbetales et beløb, der svarer til, hvad det ville have kostet at vælge det billigste offentlige transportmiddel. Eventuelle passagerer kan kun få refunderet dokumenterede merudgifter, fx til færgebilletter, jf. afsnit 21.3.4.5.

Bemærkninger til paragraf 21.3.5.3 (Kilometergodtgørelse) – se boks nedenfor.

Den høje sats er beregnet til ansatte, der forudsættes at stille bil til rådighed i forbindelse med deres arbejde, eller som efter tjenestestedets vurdering kun vanskeligt kan bestride dette, hvis de ikke kører i privat bil.

Der kan udfærdiges skriftlig kørselsbemyndigelse, hvis stillingen indebærer regelmæssig kørsel af større omfang eller speciel art.

Det er tjenestestedets skøn, hvad der skal forstås ved “større omfang” og “speciel art”. Ved afgørelsen skal der lægges vægt på hovedbegrundelsen for den høje sats, nemlig om den ansattes tjenstlige kørsel er af et sådant omfang og/eller art, at den er nødvendig eller i hvert fald af væsentlig værdi for tjenestestedet.

Følgende gør sig gældende:

Afholdelse af censur, hvor læreren er påtvunget at arbejde på en anden lokalitet, må anses som en uomtvistelig grund for, at medarbejderen er pålagt en tjenestelig rejse. Medarbejderen kan ikke bestride sit job som censor uden at foretage denne rejse.

bil rat