Af

Jeppe Kragelund, rektor Alssundgymnasiet Sønderborg og bestyrelsesmedlem i Danske Gymnasier

Kære elever fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Politikere med interesse for gymnasieundervisningen må meget gerne læse med!

Ingen tvivl om at coronapandemien har ramt jer elever hårdt. Isolation, sygdom og restriktioner rimer ikke på et godt og aktivt ungeliv, og dele af jeres undervisning har været gennemført anderledes end normalt, men jeg synes, at det er ærgerligt, at undervisningen under pandaminen tales ned i den grad, som sker i debatindlæg på Altinget den 22. februar. I elever har fået en rigtig god uddannelse, også selv om dele af den er taget under pandemien, og underviserne på gymnasierne har leveret et fantastisk arbejde for at skabe en god faglig undervisning, selvom dele af den er foregået virtuelt. Trods udfordringerne er der også fundet ekstra kræfter til at arbejde med det sociale miljø på gymnasierne. Alt i alt synes jeg, at både elever og undervisere burde klappe hinanden på skulderne – alle har I gjort det rigtig godt!

Derfor ærgrer det mig ekstra, hvis I elever går rundt med en fornemmelse af, I er kommet fagligt så langt bagud, at det er bedst at droppe nogle af eksamensbegivenhederne, som I skriver i jeres indlæg. Jeg håber, at jeg med dette indlæg kan fjerne eller i det mindste reducere jeres bekymring.

I stedet for at aflyse en eller flere eksamensbegivenheder, så er det langt bedre at tilpasse de enkelte eksamensbegivenheder i forhold til gennemgået stof i de enkelte fag.

Lad mig herunder forklare, hvordan sammenhængen er mellem den daglige undervisning og eksamen:

Undervisningen tilrettelæggelse i overensstemmelse med læreplanen for det enkelte fag på et givet niveau (c, b eller a). Læreplanen beskriver, hvilke faglige emner der skal undervises i, samt hvilke kompetencer og færdigheder der i løbet af undervisningsforløbet skal trænes.

Til hvert fag laver underviseren en detaljeret undervisningsbeskrivelse, som sammen med læreplanen danner grundlag for udarbejdelsen af eksamensspørgsmål, som godkendes af en ekstern censor. Censor skal fx sikre, at eksamensspørgsmålene er dækkende, og at der ikke stilles spørgsmål, som eleverne ikke har forudsætninger for at besvare.

Lærer og censor er uddannet og trænet i at tilpasse eksamensbegivenheden i forhold til gennemgået stof og de kompetencer, som har været trænet i de enkelte faglige undervisningsforløb. De er vant til at bedømme faglige niveauer og kompetencer hørende til faget på flere forskellige niveauer og tilmed på forskellige uddannelser.

I forhold til ”corona-undervisningen” vil lærer og censor tilpasse eksaminationen i forhold til undervisningens gennemførelse. Der er lovhjemmel til at udelade stofområder, som der udelukkende har været undervist i ifm. nødundervisningen.

I stedet for at reducere antallet af eksaminer er det bedre, at vi tilpasser de enkelte eksaminer i forhold til den måde, som undervisningen har været gennemført på under pandemien.

Jeg deler ikke elevernes og GL’s påstand om, at den sociale trivsel og det faglige niveau vil stige ved at aflyse en eller flere eksamensbegivenheder. Belært af erfaringen ”herude på gymnasierne” må jeg sige, at det er meget vanskeligt at kombinere afsluttende undervisning og eksamen.

Vær opmærksom på, at eksamensperioden er meget vanskelig at afkorte, da der så ikke vil være censorer nok pr. dag til fx at gennemføre eksamen i studieretningsprojektet. Derfor vil vi være tvunget til at undervise i fag, som ikke er udtrukket til eksamen, parallelt med, at eleverne skal forberede sig til eksamen i et andet fag. Belært af erfaringen fra sidst, så er elevernes fokus (helt forståeligt!) på at læse til næste eksamensfag og ikke den afsluttende undervisning i fag, hvor de ikke skal til eksamen. Så reelt er det faglige udbytte af en evt. ekstra undervisning i eksamensperioden meget begrænset.

Det er langt bedre at holde fokus på eksamen, hvor der i øvrigt også kan læres rigtig meget ved at repetere de enkelte fag enten alene eller sammen med andre elever, uden at en underviser styrer læreprocessen.

  
Kort sagt: I elever kan være helt trygge ved, at eksamen gennemføres fagligt og forsvarligt med afsæt i den undervisning, som er leveret af jeres dygtige undervisere – også under coronaen.

Jeg håber, at I politikere vil lytte til erfaringer fra sidst ”herude på gymnasierne” samt udvise tillid til, at undervisere og censorkorps har den fornødne ekspertise til at tage højde for, at dele af undervisningen har været påvirket af pandemien.